.::  NIESZPORY PRAWOSŁAWNE ku czci ŚWIĘTYCH CYRYLA I METODEGO  ::.

W kościele pw. św. Wojciecha w dniu 13.02.2014, w wigilie święta patronów Europy św. Cyryla i Metodego, odbyły się nieszpory prawosławne ku czci tych świętych.
Uroczystość ta nawiązywała do zakończonego Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Nieszpory celebrował Ks. Protoprezbiter Paweł Minajew, Proboszcz Parafii Prawosławnej w Poznaniu, a homilię wygłosił J.E. Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki.
W czasie Homilii Ks. Arcybiskup zwrócił uwagę, opierając się na tekście proroka Izajasza, na to że cała godność władzy wynika z tego, że pełni ona swoje zadania w granicach porządku moralnego, którego źródłem i celem jest Bóg. Władza ze względu na niezbędne odniesienia dla tego porządku, który ją poprzedza i stanowi jej podstawę, ze względu na jej cele i adresatów nie może być pojmowana jako siła zdeterminowana jedynie przez kryteria czysto socjologiczne i historyczne. Dzisiaj niektóre koncepcje niestety odważają się zaprzeczać istnienia porządku moralnego, transcendentnego stosunku do świata materialnego, a nawet do stosunku do człowieka, porządku absolutnego, któremu podlegają wszyscy ludzie i wobec którego wszyscy są równi. Ponieważ ludzie nie uznają jednego i tego samego prawa sprawiedliwości, dlatego w żadnej sprawie nie mogą być w pełni i pewnie dojść do porozumienia. Gdyby z powodu tragicznego zagłuszenia sumienia zbiorowego sceptycyzm poddał wątpliwość nawet fundamentalnej zasady prawa moralnego, zachwiało by to podstawami samego porządku państwowego sprowadzając go jedynie do mechanizmów pragmatycznej regulacji różnych i przeciwstawnych interesom. Bez oparcia w Bogu porządek moralny musiał by całkowicie zniknąć.
Na zakończenie uroczystych nieszporów Ks. Protoprezbiter Paweł Minajew podziękował za możliwość wspólnej ekumenicznej modlitwy tradycyjnie odbywającej się od wielu lat w tutejszym kościele, a proboszczowi Ks. Markowi Kaiserowi wręczył Bizantyjski ornat, co wywołała u obdarowanego wielkie wzruszenia.
Nieszpory uświetniły dwa chóry: Chór Prawosławnej Konkatedry Poznańskiej pod dyrekcją Miłosza Firleja i Chór Nova im. Stanisława Moniuszki z kościoła Św. Rocha w Poznaniu.
Na http://youtu.be/X516vC7WXMo znajduję się prezentacja zdjęć wraz ze śpiewami chórów"

A.Karczmarczyk